Reklamační řád

REKLAMAČNÍ LIST ke stažení

Spotřebitel - osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Prodávající - firma CELESTE PRAGUE, spol. s r.o., Brněnská 371, 500 06  Hradec Králové, IČ: 28199774, DIČ: CZ28199774.

Zákazník našeho e-shopu - buď kupující spotřebitel (spotřebitel) nebo kupující. Kupující jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci svého obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti.

1. LHŮTY

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců. Pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců.

Po uplynutí záruční doby zaniká odpovědnost Prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího Kupujícím spotřebitelem uplatněny. 
 


2. NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE 

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje:

  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí
  • vyplývá-li to z povahy věci

Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou mechanickým poškozením, roztržením, nešetrným nebo násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany Kupujícího spotřebitele.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

  • mechanického poškození, roztržení, neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu
  • neodborného zacházení se zbožím, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží

Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v takových podmínkách, které nejsou běžné pro daný typ zboží a závady vzniklé působením živlu / živelných pohrom.


3. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Při uplatnění reklamace musí Kupující spotřebitel nebo Kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od Prodávajícího. K tomuto účelu doloží Kupující spotřebitel k reklamovanému zboží originál prodejního dokladu - fakturu, daňový doklad. 

Reklamované zboží musí být při předání Prodávajícímu řádným způsobem vyčištěné, zbavené nečistot a hygienicky nezávadné dle obecných hygienických zásad. Prodejce si vyhrazuje nárok zamítnout reklamaci z důvodu hygienického znečištění.

Reklamované zboží musí být zasláno Prodávajícímu v rámci reklamace řádným způsobem zabalené (tzn. do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, který bude vyhovovat nárokům přepravy) tak, aby během přepravy nedošlo k jeho dalšímu poškození, a musí být zasláno vč. veškerého příslušenství a prodejního dokladu.

Reklamované zboží je Kupujícím spotřebitelem zasíláno na adresu Prodávájícího pouze na náklady Kupujícího spotřebitele.


4. ZBOŽÍ POŠKOZENÉ PŘI JEHO PŘEPRAVĚ

Pokud přepravce dodá zboží v poškozeném obalu a má-li Kupující spotřebitel při jeho převzetí podezření, že zboží by mohlo vykazovat vady, vyhotoví Kupující spotřebitel na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.

 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Změny Reklamačního řádu vyhrazeny.